Sunday, January 23, 2011


Album Berkat..kumpulan Utama
ambang klasik Tv3

Amirul-drum,amy-gitar,daniel-gitar rahmat-vokal,
syamrani-keyboard,oly-bass


Locomotion

Mama(AF),Man(artstream)gtar,Jatt(Black Dog Bone)drum,
Supinda(artis),Yem Bai(BPR)bass n Syamrani-key